Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Protocolo COVID FREE | Ourense Strade Termal

Ourense Strade Termal by Riley

Protocolo deportivo COVID-19 FREE

PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO

OURENSE STRADE TERMAL

EVALUACIÓN DOS RISCOS DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 (en base ao documento do Ministerio de Sanidade “Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19 en España de data 16 de setembro de 2020”)

    O evento celébrase con saída/chegada no concello de LOBIOS, cualificada como zona de nivel de restricción media.

    Celébrase íntegramente ao aire libre.

    A situación do evento é en  Riocaldo, s/n, 32870 Lobios (Ourense), nas inmediacións do balneario Caldaria-Lobios, punto no que se situará a saída e a meta.

    O control de aforo realizase únicamente por unha entrada para participantes, técnicos e asistentes. A organización accederá ao evento por un lugar distinto e só habilitado para ese fin.

    A área aproximada que abarca é de 2000 m2, onde se distribúen as diferentes áreas ou zonas delimitadas e controis de acceso.

    A participación estimada en proba é de 400 deportistas E NON habrá publico

    Os participantes accederán SIN certificado de test PCR ou antíxenos negativo e terán a obligatoriedade de levar mascarilla

    O evento celebrase desde as 9:30 horas do domingo 30 de maio as 16:00 horas do mesmo dia. O percorrido serán 132 km

    Manterase a distancia de seguridade interpersoal de 1.5 mts. en todo o percorrido

    Os participantes van desde os 19 anos ata os 65 anos, sendo o rango de idade de maior participación de 30 a 40 anos.

    Proba de Categoria  Nacional

    Os participantes proveñen das catro provincias galegas, Asturias, León, Madrid e Portugal.

Estes deportistas deberán comunicar con idéntica antelación as autoridades sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da expedición trasladada a Galicia SEXAN RESIDENTES EN GALICIA OU NON, QUE PROVEÑAN OU ESTIVERAN NOS ÚLTIMOS CATORCE DÍAS EN TERRITORIOS DE ALTA INCIDENCIA EPIDEMIOLÓXICA POR COVID-19, DEBEN TER EN CONTA SE TEÑEN A OBRIGA DE REXISTRARSE A TRAVÉS DE https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs.

A valoración do nivel de risco é MEDIA-BAIXA

Para minimizar o risco de contaxio, a proba seguirá de forma estrita o “Protocolo de actuación para a volta da actividade ciclista fronte a COVID-19” da Federación Española de Ciclismo e este “Protocolo FISICOVID-Ourense Strade Termal 2021” do día 13 de Xuño de 2021. Ambos os documentos serán de obrigado cumprimento por parte de todas as persoas que forman parte da proba (staff, organización, participantes, medios de comunicación, etc…)

MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA A CONTENCIÓN DE AFORO AO EVENTO

Para a contención do aforo ao evento tomaranse as seguintes medidas:

 1. O evento NON conta con público, só accederán ao circuíto as persoas que formen parte da proba, (staff, organización, técnicos, auxiliares, participantes, medios de comunicación, etc…), todas as persoas que accedan ao recinto da competición terán que estar previamente rexistradas on line.
 2. Non se permitirán acompañantes dentro do recinto destinado aos participantes.
 3. O evento desenvólvese nun só día.
 4. Os deportistas que rematen a súa competición deberán abandonar o recinto inmediatamente ao rematar a competición, contando cun tempo máximo de 30 minutos para tal fin
 5. Os medios de comunicación acreditados poderán estar representados por un máximo de 10 persoas en total.
 6. Contarase cun total de 50 persoas para o control das zonas de acceso e bo desenvolvemento do evento
 7. Persoal de apoio por parte do GES DE LOBIOS E MUIÑOS, ASI COMO GARDA CIVIL DE TRÁFICO
 8. Medios sanitarios, 2 Ambulancias, 2 Técnicos e 1 Médico.

MEDIDA A TOMAR DE CORTES E CONTROL NO RECINTO ONDE SE DESENVOLVE A PROBA.

O recinto da proba estará situada no Hotel Balneario de Lobios e zonas colindantes (parking e explanada anexa), e soamente podrán acceder o recinto aquelas persoas inscritas na proba, asi como toda organización do evento

1.- ZONA PARTICIPANTES

A zona reservada a participantes divídese na zona de aparcamento reservado (zona habilitada dentro do parking balneario, ao aire libre) e na zona de entrega de dorsais e acreditacións, na explanada anexa ao balneario, debidamente valada e sinalizada.

O acceso a esta zona estará controlado por un peche a entrada do Parking, devandito acceso só estará habitado para participantes, auxiliares e técnicos.

O control constará de:

 1. Comprobación de preinscripción na proba
 2. Comprobación dos datos dos vehículos para os que o equipo solicitou autorización
 3. Toma de temperatura a todos os participantes, auxiliares e técnicos (+37,5 activar protocolo Sergas chamar ao 900400116)
 4. Limpeza e desinfección de mans.

  Unha vez comprobada toda a documentación e a mesma sexa correcta, procederase a:

 5. Entrega de dorsais que se terán que visibilizar inmediatamente antes do acceso.
 6. Entrega de acreditación para o vehículo, só se permitirá un vehículo por participante.
 7. Indicar o lugar onde estacionar.
 8. Non haberá duchas
 9. Non haberá punto de limpeza de bicicletas comúns
 10. Distribuirase pola zona varios puntos con xel hidroalcóholico

2.- ZONA ORGANIZACIÓN

O acceso a esta zona estará controlado por un peche á súa entrada.

Permítese acceso a:

 • Personal técnico de montaxe e control da proba
 • Persoal médico
 • Persoal de seguridade
 • Personal federativo e xuíces-árbitros
 • Autoridades
 • Medios

Realizarase:

 1. Toma de Temperatura a todo o persoal (+37,5 de febre ou síntomas compatibles coa COVID-19, activar protocolo Sergas chamar ao 900400116).
 2. Desinfección de mans

Entregarase:

 1. Distintivo correspondente (chaleco ou pulseira)
 2. Una acreditación para o vehículo
 1. OFICINA PERMANENTE

A oficina permanente se colocará na explanada anexa ao balneario e colindante á zona de saída-meta. A zona de entrega de dorsais se situará nunha carpa aberta e sinalizada para tal fin, e só se permitirá achegarse aos participantes de un en un, marcándose as distancias entre participantes con cinta no chan, a fin de evitar aglomeracións neste punto.

O acceso a esta zona só se podrá facer dende a zona de párking e estará delimitada por vallas, con zona de entrada e saída diferenciada

Na devandita oficina permanente só permitirase un participante ou representante dun equipo simultaneamente, non permitindo a entrada a outro ata que o anterior abandone dita oficina.

Antes do acceso á devandita oficina haberá un punto con xel hidroalcóholico

Colocáranse carteis coa normativa de uso da máscara obrigatoria e a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros e desinfección de mans.

PROGRAMA DE COMPETICIÓN E FORMATO:

A saída da proba darase ás 9:30 horas do Domingo 13 de Xuño de 2021, o percorrido será de 132 kilómetros e a hora estimada de cgeda será ás 16:00 (último participante).

A hora estimada de entrada do percorrido será en torno ás 12:00 (primeiro participante) e a entrada de volta en España estímase ás 12:50 (último participante).

ANTES, DURANTE E DESPOIS DA PROBA

ANTES DA PROBA

 1. Os deportistas terán que portar a máscara para acceder ao circuíto.

DURANTE A PROBA

 1. Toma de temperatura a todos os participantes antes de formar a saída (+37,5 ou síntomas compatibles coa COVID-19 activar Protocolo Sergas chamar ao 900 400 116 e iniciar o establecido no apartado COMUNICACIÓN E SEGUEMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID19 deste protocolo.
 2. Distancia de seguridade en toda a formación de saida.
 3. Participantes con máscara e separación de 1,5 metros
 4. O persoal auxiliar e técnico só poderá permanecer no circuito nas zonas habilitadas, antes do acceso á mesma deberán desinfectar as mans no punto de xel hidroalcóholico que poñerá a disposición a organización. E sempre con máscara.

DESPOIS DA PROBA

 1. Todo corredor que pase a liña de meta poñerase a máscara, a organización entregaralle una mascara nova a cada deportista, e inmediatamente despois dirixiranse á zona de padock, antes de dirixirse ao párkimg.
 2. Non haberá zona de duchas nin vestiarios.
 3. Non haberá cantina nin zonas de comida e bebida.
 4. Todos os deportistas terán 30 minutos de tempo desde o fin da súa proba para abandonar o recinto da proba (padock) antes de dirixirse á zona de párking
 5. Todo deportista, auxiliar, técnico. Que non cumpra estas normas, prohibiráselle estar automáticamente na zona da proba.

CERIMONIA DE PREMIACIÓN

A cerimonia de premiación realizarase inmediatamente ao termo de cada competición, desviando aos deportistas que lles corresponda cara á zona de pódium.

 1. Obrigatorio o uso de máscara, distancia de seguridade e puntos de limpeza e desinfección de mans.
 2. Habilitaranse zonas de podio con espazos diferenciado para corredores, organización e autoridades.
 3. Só se permitirá que asista o deportista premiado e o responsable do club durante o acto de entrega de premios.
 4. Non se poderá retirar a máscara en ningún momento mesmo para a foto final que terá que ser con máscara e distancia de seguridade de 1,5m.

Todo persoal de Organización, Médicos, Seguridade, Asistentes, Media, etc. así como o persoal de equipos deberán portar a máscara en todo momento en todas as zonas do evento e dentro do propio coche durante a competición.

DESPRAZAMENTOS E ALOXAMENTO

Respecto ao aloxamento, a organización recomenda firmemente as indicacións do Protocolo Nacional

1- Se é posible os membros do equipo/club/deportistas individuais aloxaranse en cuartos individuales.

2- É aconsellable que todos os membros do mesmo equipo alóxense e fagan as comidas necesarias nun único hotel e/ou restaurante. Para as comidas, conformar grupos reducidos e estables para minimizar o número de contactos estreitos

3- Debería evitarse o contacto con outros hóspedes ou persoal do hotel que non sexa o imprescindible, mediante sistema de comedor específico.

4- Os propios membros do equipo/club/ deportistas individuais deberían selos únicos responsables de manipular o equipamento e a vestimenta do equipo igual como as maletas e similares.

5- O DCP do equipo será o responsable de asegurarse que o Hotel e/ou Restaurante cumpra coas normas establecidas polas autoridadescompetentes para o efecto.

6- Os membros dos equipos/club/ deportistas individuais (tanto os deportistas como o persoal técnico) non deberán abandonar o hotel a menos que sexa baixo condicións previamente acordadas e organizadas e que non impliquen entrar en contacto con ninguén fóra do seu grupo.

7- O  DCP do equipo é responsable de garantir que as medidas de hixiene estándar cúmpranse durante calquera desprazamento ou saída que realice o equipo e mentres dura a estancia no Hotel e/ou Restaurante.

Respecto a os desprazamentos:

Cando os equipos ou deportistas desprácense en medios de transporte colectivo deberán cumprirse as normas que ditasen as Administracións públicas competentes para este tipo de desprazamentos. En todo caso, os equipos ou os deportistas valorarán se os desprazamentos individualizados poden reducir os riscos.En todo caso e como mínimo, os equipos e os deportistas deberán cumprir os seguintes requisitos cando viaxen:

 1. Uso de máscaras en todos os espazos públicos durante a viaxe.
 2. Distanciamento social con calquera persoa fose do grupo de deportistas e persoal técnico que non forme parte do equipo.
 3. Uso regular do desinfectante de mans.

REXISTROS DE ACCESO E MAPAS

Toda a información relativa a este aspecto, estará na páxina creada para a proba:

https://www.ourensestradetermal.com/

RESUMO FINAL: ausencia de público xeral, máscara obrigatoria, distancia interpersoal de 1,5 m, evitar ou contacto físico, limpeza e desinfección de mans, evitar aglomeracións, toma de temperatura e realización de todos os actos ao aire libre

Protocolo deportivo COVID-19 FREE
Protocolo deportivo COVID-19 FREE
Protocolo deportivo COVID-19 FREE
Protocolo deportivo COVID-19 FREE
Protocolo deportivo COVID-19 FREE
Xunta de Galicia
Diputación Ourense
Inorde
Rodosa
Caldaria
Concello de Muiños
Concello de Lobios
Montalegre
La Región
+Deporpe La Región
Renfe
Artio